Praktické informace

Se ztrátou miminka souvisí řada úkonů, které je nutné v relativně krátké době vyřešit. Ve většině zdravotnických zařízení jsou odborní pracovníci, kteří jsou vám k dispozici pro poskytnutí pomoci a zorientování se v potřebných náležitostech.

Některá zařízení však službu sociálního pracovníka nenabízí nebo nastane situace, že se během hospitalizace se sociálním pracovníkem nesetkáte. Proto jsme připravili stručný přehled nejčastějších úkonů, hmotných dávek a co k jejich vyřešení budete potřebovat. 

 

Rozhodnutí, jak naložit s tělíčkem miminka

V zákonné lhůtě 96 hodin od úmrtí dítěte či porodu mrtvého miminka se musíte rozhodnout, jak naložíte s tělíčkem svého miminka a zda své miminko pojmenujete. 

Pokud se rozhodnete, že miminko pohřbívat nebudete, je po uplynutí  lhůty 96 hodin tělíčko miminka zpopelněno a uloženo do společného hrobu v rámci sociálního pohřbu. 


Rozhodnutí o pitvě

Po rozloučení se s miminkem je jeho tělíčko převezeno na oddělení patologie. Ze zákona vyplývá, že u dětí do 18 let se pitva standardně provádí. Pokud je ale příčina úmrtí zřejmá, může lékař rozhodnout, že se pitva provádět nebude. I zákonní zástupci zemřelého miminka mohou požádat o neprovedení pitvy, a to vždy písemnou formou (vzor žádosti ke stažení). Tento písemný záznam musí být součástí zdravotnické dokumentace! Této žádosti však nemusí být vyhověno. V takovém případě lékař rodině sdělí, proč je pitva nutná.


Vybavení pohřbu

Pokud se rozhodnete vypravit pohřeb nebo máte zájem o převzetí ostatků svého miminka v urně, je nutné kontaktovat pohřební službu, která vše potřebné zajistí v komunikaci s vámi a s nemocnicí. Na vybavení pohřbu máte právo i v případě potratu. Můžete si zvolit jakoukoliv pohřební službu. 

Doklady nutné ke sjednání pohřbu:

 • doklad totožnosti objednatele pohřbu,
 • List o prohlídce zemřelého, který je zapotřebí k převzetí těla pohřební službou (ev. vlastní formulář, kterým je vypravitel pohřbu k převzetí těla zmocňuje),
 • v případě potratu Potvrzení o potratu.

 

Rodný list

Rodný list se vystavuje u mrtvě rozeného miminka a u miminka, které zemře krátce po porodu. V případě potratu se rodný list nevystavuje.

Rodný list vydává matrika obce, kde se dítě narodilo. Veškeré potřebné dokumenty s vámi vyřeší kompetentní pracovníci přímo ve zdravotním zařízení a informace předají příslušnému úřadu. Rodný list následně obdržíte v zákonné lhůtě 30 dnů. 

Doklady potřebné k vydání rodného listu:

 • hlášení o narození dítěte (předá nemocnice přímo matrice),
 • prohlášení o jménu a příjmení miminka (pokud jej rodiče pojmenují),
 • doklad totožnosti rodičů (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu v případě cizinců),
 • oddací list, pokud jsou rodiče sezdáni.

Úmrtní list

Při porodu mrtvého miminka nebo potratu se úmrtní list nevystavuje. Úmrtní list se vystavuje pro miminka, která zemřela až po porodu.  

Úmrtní list vydává matrika obce, v jejímž obvodu dítě zemřelo. Tento úřad nejprve obdrží od lékaře list o prohlídce zemřelého a poté provede zápis do knihy úmrtí. Až na základě tohoto zápisu je následně možné vydat blízkým zemřelého úmrtní list.

Doklady potřebné k vydání úmrtního listu:

 • rodný list dítěte,
 • List o prohlídce zemřelého (matrice předá nemocnice),
 • doklad totožnosti osoby, která o vydání žádá.

 

Hmotné dávky

Na příslušné pobočce Úřadu práce dle svého bydliště můžete žádat o dávky státní sociální podpory (porodné, pohřebné). 

Porodné

Nárok na porodné vzniká u prvního a druhého živě narozeného dítěte, pokud jsou příjmy rodiny za poslední čtvrtletí nižší než 2,7násobek životního minima. Výše porodného je u prvního dítěte 13 000 Kč a u druhého dítěte 10 000 Kč. V případě potratu či porodu mrtvého miminka nárok na porodné nevzniká. 

Dokumenty potřebné pro vyřízení porodného:

 • rodný list zemřelého dítěte,
 • průkazy totožnosti společně posuzovaných osob (tj. osob z vaší domácnosti), u dětí do 15 let jejich rodný list,
 • tiskopis Žádost o porodné (k dispozici na internetových stránkách Úřadu práce nebo přímo na jeho pobočce),
 • doklad o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob (žijících ve vaší domácnosti). Tento tiskopis vydá Úřad práce nebo je k dispozici na jeho internetových stránkách.

Pohřebné 

Pokud rodina stihla učinit rozhodnutí ve lhůtě 96 hodin a pohřbívají své dítě, mají nárok na pohřebné, které činí 5000 Kč. Dávka je nezávislá na výši příjmů rodiny, je vyplacena jednorázově. Žádost o pohřebné se může podat na Úřadu práce až do 1 roku od pohřbu. Nárok na pohřebné vzniká i v případě vypravení pohřbu plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Žádost podává ten, jehož jméno figuruje na faktuře z pohřební služby (tzv. vypravitel pohřbu), popř. osoba, která má k tomuto úkonu od vypravitele plnou moc. 

Dokumenty potřebné pro vyřízení pohřebného:

 • rodný list zemřelého dítěte (případně List o prohlídce zemřelého),
 • průkaz totožnosti osoby, která o pohřebné žádá,
 • tiskopis Žádost o pohřebné (k dispozici na internetových stránkách Úřadu práce nebo přímo na jeho pobočce),
 • úmrtní list dítěte (v případě, že se narodilo živé a zemřelo později),
 • fakturu za vypravení pohřbu (vydá pohřební služba) + doklad o uhrazení této faktury.

 

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) – „mateřská dovolená (MD)“

Celou oblast řeší příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Základní podmínkou vzniku nároku na PPM je účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před porodem. Obecně platí, že na mateřskou dovolenou žena nastupuje 6-8 týdnů před plánovaným termínem porodu (tyto podklady připraví ošetřující gynekolog). Délka peněžité podpory v mateřství je 28 týdnů. 

V případě porodu mrtvého miminka nebo pokud miminko zemře při porodu či krátce po něm, vzniká nárok pouze na 14 týdnů mateřské dovolené.

Ze zákona NESMÍ být mateřská dovolená kratší než 14 týdnů a NESMÍ končit dříve než 6 týdnů od narození dítěte (v případě, že jste již čerpala zmiňovaných 6-8 týdnů MD před očekávaným termínem porodu). 

Pokud maminka na MD nastoupit před porodem nestihla, má nárok na celých 14 týdnů od data porodu.

PPM

 

Pokud se miminko narodí živé a zemře v průběhu čerpání mateřské dovolené, vzniká matce nárok na 14 dní mateřské dovolené ode dne úmrtí dítěte. 

Stále však platí podmínka, že mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů (tato podmínka je právně nadřazena).

Dítě v srdci - PPM

 

O zkrácení mateřské dovolené (a tedy i doby čerpání PPM) musíte informovat svého zaměstnavatele a příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Zaměstnavatele musíte informovat osobně, ten vám pak může zprostředkovat komunikaci s OSSZ. Pokud si však přejete informovat OSSZ osobně, můžete tak učinit. V obou případech je potřeba doložit kopii úmrtního listu nebo Listu o prohlídce zemřelého. V případě neoznámení této skutečnosti hrozí, že vám bude PPM vyplácena neoprávněně a následně byste museli peníze vracet.

Pokud se po uplynutí doby nároku na výplatu PPM necítíte být schopna návratu do zaměstnání, požádejte svého lékaře o vystavení dočasné pracovní neschopnosti (nejčastěji vystavuje praktický lékař, gynekolog či psychiatr). 

Zákon o zdravotních službách rozlišuje, kdy se hovoří o porodu mrtvého miminka a kdy se jedná o potrat. Potrat je definován v případě, kdy porodní hmotnost miminka  je nižší než 500 g, miminko nejeví ani jednu ze známek života nebo těhotenství bylo kratší než 22 týdnů.

Hmotné dávky - PPM

V tomto případě máte nárok pouze na nemocenskou – dočasnou pracovní neschopnost. Ta může trvat až 380 dní, vždy ale záleží na rozhodnutí lékaře. 

 

Otcovská dovolená

Během šesti týdnů od narození miminka může otec čerpat dávku otcovské poporodní péče, „otcovskou dovolenou“. Základní podmínkou nároku na tuto dávku je účast na pojištění v době nástupu této dovolené. Dítě nesmí být během otcovské dovolené hospitalizováno. Otcovskou lze čerpat po dobu max. 14 kalendářních dnů. Nástup si otec může určit sám. Nárok na dávku vzniká i v případě porodu mrtvého miminka nebo pokud miminko zemře krátce po porodu. 

Ošetřovné

V případě potřeby může další člen domácnosti zůstat doma s maminkou po porodu nebo s dětmi do 10 let při potřebě ošetřování těchto zmíněných. O ošetřovném rozhoduje ošetřující lékař a poskytuje se v maximální délce 9 dní.

Dlouhodobé ošetřovné je až na 90 dní, ale základní podmínkou je, že ošetřovaná osoba musí být před rozhodnutím o ošetřovném minimálně 7 dní bez přerušení hospitalizována.

 

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek řeší Úřad práce. V případě potratu, porodu mrtvého miminka či úmrtí miminka po porodu nevzniká nový nárok na rodičovskou dovolenou (RD) a rodičovský příspěvek (RP). V případě, že je v rodině starší dítě, na které rodiče pobírali před porodem mrtvého miminka RP a nestihli ho dočerpat, mohou se k němu po ukončení mateřské vrátit a zbytek dočerpat. 

Pokud jste již rodičovský příspěvek vyčerpali v plné výši a chcete zůstat se starším dítětem doma, stačí oznámit zdravotní pojišťovně, že přecházíte na péči o starší dítě do 4 nebo 7 let. Stáváte se tak osobou pečující celodenně o dítě do 7 let věku.

 

Když na začátku přijde konec - průvodce při ztrátě miminka

Stáhněte si on-line průvodce pro rodiny zasažené ztrátou miminka

 • Aktualizace 1. vydání: K 1. 12. 2022 proběhla novelizace zákona, která upravuje podmínky pro dávky otcovské dovolené a pohřebného. Vzhledem k tomu, že naše brožura byla vytištěna před novelizací, přinášíme nyní alespoň shrnutí aktualizovaných informací, které si můžete stáhnout zde.
  Aktualizovanou on-line verzi celé brožurky připravujeme. 

On-line brožurka ke stažení je ve formátu A4 (1 stránka obsahuje 2 stránky tištěné brožurky). 

 

Potřebujete najít odpověď?

Nenašli jste v přehledu našich praktických informací odpověď na to, co potřebujete? Napište naší Kristýně nebo Zdence, které mají tuto oblast na starost, rády vám poradí nebo vám pomohou najít řešení. 

 

 

Kristýna Štefanides

Kristýna Štefanides

E-mail: kristyna@ditevsrdci.cz

Zdeňka Troníčková

Zdena Troníčková

E-mail: zdena@ditevsrdci.cz

Blog Ze Srdce